Latest Publications

 • Integrating Citizen Scientist Data into the Surveillance System for Avian Influenza Virus, Taiwan
  Hong-Dar Isaac Wu, Ruey-Shing Lin, Wen-Han Hwang, 
  Mei-Liang Huang, Bo-Jia Chen, Tseng-Chang Yen, Day-Yu Chao
  Download
 • Two‑stage algorithms for visually exploring spatio‑temporal clustering of avian influenza virus outbreaks in poultry farms
  Hong‑Dar Isaac Wu and Day‑Yu Chao 
  Download
 • Co-circulation of both low and highly pathogenic avian influenza H5 viruses in current poultry epidemics in Taiwan
  Yao-Tsun Li, Chen-Chih Chen, Ai-Mei Chang, Day-Yu Chao, and Gavin J. D. Smith
  Download
 • Ecological factors associated with persistent circulation of multiple highly pathogenic avian influenza viruses among poultry farms in Taiwan during 2015-17
  Wei-Shan Liang, Yu-Chen He, Hong-Dar Wu, Yao-Tsun Li, Tai-Hwa Shih, Gour-Shenq Kao, Horng-Yuh Guo, Day-Yu Chao
  Download

© Copyright 2022 Avian influenza big data lab

Built with ‌

Web Design Program